บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก และจำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองลูกค้าแต่ละรายให้ได้รับบริการอย่างดีที่สุด จึงขอเรียนว่าบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการให้บริการในแต่ละโปรดักส์ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์) ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด) ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ: บริการ  Shared Hosting  

          การใช้งานระบบ Shared Hosting แชร์ทรัพยากรกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดไว้ ภายใต้ข้อกำหนดของผู้ให้บริการ 

         ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับปรุง/แก้ไข ซอสโค้ด (Source Code) เว็บไซต์, เว็บเพจ, และโปรแกรมของผู้ใช้บริการทุกๆกรณี เว้นแต่การทำสัญญาเป็นอย่างอื่นเงื่อนไขการให้บริการ Shared Hosting

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ")

โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพัน พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตนในการเปิดใช้บริการใดๆ กับทางผู้ให้บริการ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, แสดงข้อมูล, จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/ Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น

 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, เป็นต้น), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Free Mail Server แบบสาธารณะในลักษณะเดียวกับ Gmail , Hotmail, Yahoo เป็นต้น, การ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

 4. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น

 5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมลขยะ (Spam E-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited E-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หากตรวจพบ ผู้ให้บริการจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 6. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำหรือดำเนินการติดตั้งโปรแกรมประเภท Cryptocurrency Mining ทั้งบน Server ของผู้ใช้บริการเองและ/หรือพยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่ายอื่น อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้ให้บริการจะระงับการให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 7. หากผู้ใช้บริการมีการใช้งานทรัพยากร Server สูงจนทำให้มีผลกระทบต่อระบบและการใช้งานอื่นๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

 9. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการรับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น Server และข้อมูลที่มีเพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว

 10. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตาม Package และระยะสัญญา ที่ผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อ โดยเป็นการชำระค่าบริการก่อนการใช้งานจริง

 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน หลังจากครบกำหนดชำระ และจะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดภายใน 90 วัน หลังครบกำหนดชำระ

 12. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า เว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง (ถ้ามี)

 13. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำระบบสำรองข้อมูล (Backup) ซึ่งจะมีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็นแบบ Daily (รายวัน) และ Weekly (รายสัปดาห์) ทั้งนี้การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะอยู่บนพื้นที่ของผู้ให้บริการ

 14. มีการจัดเก็บ Log จำนวนระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ให้อ้างอิงข้อมูลเงื่อนไขการให้บริการ Shared Hosting

 15. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงตกลงใช้บริการกับผู้ให้บริการ

 16. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ


มาตรฐานการให้บริการ SLA

          บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตราฐานการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่เรียกว่า Service Level Agreement (SLA) เพื่อเป็นข้อกำหนดระดับคุณภาพบริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Standard SLA เหมือนกันทุกโปรดักส์ ดังต่อไปนี้

ด้านการบริการ

 1. สามารถให้บริการ Support ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-912-2558-64 (6 คู่สายอัตโนมัติ) ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น โทรศัพท์ขัดข้อง, คู่สายเต็ม ,ไฟดับ หรือปัญหาทางด้านระบบการให้บริการสัณญาณโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ขัดข้อง เป็นต้น

 • ระบบ Support Email Ticket ผู้ใช้บริการสามารถส่งอีเมลเข้ามาที่ support@netway.co.th ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ support ภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของระบบ

          บริษัทฯ จะรับประกันระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ใช้บริการ โดยจะสรุปรายงานการแก้ไขปัญหา , สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำการโดยประมาณ ภายใต้เงื่อนไขการให้ข้อมูลของปัญหาการใช้งานที่ชัดเจนของผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ละรายมีสภาพของปัญหาที่เกิดจากปัจจัยและตัวแปรของปัญหาที่แตกต่างกัน

        2. ระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน-บัญชี
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-912-2558-64(6 คู่สายอัตโนมัติ) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรือส่งอีเมลมาที่ support@netway.co.th ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของระบบ

        3. รับประกันค่าเฉลี่ยในการ Uptime 99.9%
อัตรา Uptime 99.9% นี้ จะไม่รวมถึง Scheduled Down Time ที่มีการวางแผนปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นกรณี ปัญหา Link Network/ ISP Down กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

Standard SLA จะไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุการ Downtime ดังต่อไปนี้

 • ข้อจำกัดหรือปัญหาจากเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในของผู้ใช้บริการ เช่น firewall configuration, bandwidth shaping, local area workstation เป็นต้น

 • ปัญหาจากระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ISP ของผู้ใช้บริการ หรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

 • กำหนดการ Schedule Downtime or Planned Maintenance ของผู้ให้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์

 • การหยุดชะงักของบริการเนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ การแจ้งเตือนและการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

 • กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กระแสไฟฟ้าดับ จากแหล่งกำเนินไฟฟ้าหลัก กฟผ. เป็นต้น

 • Internet Backbone Down or Link Network/ISP Down

 • Emergency Case เช่น ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ ต้องเปลี่ยนเครื่อง หรือ spare parts

ด้านการชดเชยและการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ กรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้ให้บริการ หรือระบบของผู้ให้บริการ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายกรณีไป

 

ดาวน์โหลด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 2550 และฉบับแก้ไข 2560 ได้ที่นี้