วิธีการทำ Email Forwarding (ส่งต่ออีเมล์)

คือ การกำหนดให้ email ที่ส่งมายัง email address หนึ่ง ถูกส่งต่อไปยัง email address อื่น ๆ ได้แบบอัตโนมัติ เช่นอีเมล์ที่ส่งมายัง sale@yourdomain.com ถูกส่งต่อไปยัง john@hotmail.com โดยทันทีโดยที่ sale@yourdomain.com ไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริง ก็ได้

 

 

ในส่วนของการตั้งค่า Email Forwarding สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

 

1. การตั้งค่า Email Forwarding แบบ Account เช่นจาก test@domain.com ไปที่ domain@domain.com ในส่วนนี้ให้ทำการเลือกที่เมนู Add Forwarder 

 

 

 

 - Address to Forward ให้พิมพ์ ชื่อ email account ที่ต้องการทำการส่งต่อ เช่น จากตัวอย่างในหน้าที่แล้ว

ก็คือ username@yourdomain.com (account นี้จะเป็น account ที่มีอยู่จริงคือมีการ สร้าง POP 3 email สำหรับ account นี้ หรือไม่มีก็ได้)

 

 

- Forward to Email Address คือ email account ที่คุณต้องการให้อีเมล์ส่งไปถึง อาจเป็นของ Domain name ของคุณเองหรือของ Free email อื่นๆ เช่น john@hotmail.com เป็นต้น

 

 

- Discard and send an error to the sender (at SMTP time) ละทิ้งเมื่อมีข้อผิดพลาดในการส่ง (at SMTP time) หมายถึง เป็นการไม่รับ e-mail และส่งข้อความดังกล่าว ไปหาคนส่งโดยใส่ข้อความในช่อง ข่าวสารล้มเหลว (seen by sender) ช่องทางถึงโปรแกรมเป็นการตั้งค่าเมื่อมี e –mail ส่งเข้ามาใน e-mail account ที่ตั้ง forward ให้มันส่งไปยังโปรแกรม ที่ทำงานอัตโนมัติ เช่น pipe เป็นต้น โดยให้ใส่ path ของโปรแกรมในช่องที่ให้กรอกตำแหน่งโปรแกรม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในระบบ Helpdesk

 

 

 

 

 

 

 

2. การตั้งค่า Email Forwarding แบบ Domain เช่นจาก domain.com ไปที่ testdomain.com ในส่วนนี้ให้ทำการเลือกที่เมนู Add Domain Forwarder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวส่งต่ออีเมล์ทั้งโดเมน เช่นเรามีโดเมน A และมีการสร้างอีเมล account 10 account และถ้าเรามีโดเมนหนึ่งให้เป็นโดเมน B โดยทั้ง 2 โดเมนมีการทำ park หรือ addon โดเมนกัน และอยู่บนเครื่อง server เดียวกัน โดยเมื่อเรามีการสร้างตัวส่งต่อ อีเมล์ทั้งโดเมนที่โดเมน B โดยให้ Forward ไปที่โดเมน A เมื่อมีคนส่งเมลมาที่ 1@b.com มันก็จะส่งไปที่ 1@a.com ด้วย โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเมล account ที่โดเมน B ครับ