1. รายละเอียดบริการ

อธิบายถึงการยกเลิกและ Terminate บริการ Loadbalancer เนื่องจากผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการ, ผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ, ผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการเกินกว่า 30 วัน เป็นต้น

2. สิทธิในการร้องขอ
Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th
3. เงื่อนไขในการร้องขอ

กรณียกเลิกเนื่องจากหมดอายุสัญญา
เป็นการยกเลิกบริการเนื่องจากระยะสัญญาสิ้นสุดลงและลูกค้าไม่ดำเนินการต่ออายุสัญญา โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกบริการก่อนที่บริการจะหมดอายุ 30 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail จาก Main Contact เท่านั้น
กรณีผิดเงื่อนไขการให้บริการ
ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขส่วนที่ผิดเงื่อนไขในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการและจะคืนค่าบริการในส่วนที่เหลือทั้งหมด ยกเว้นค่าติดตั้งและค่าดำเนินการอื่นๆ

4. ขั้นตอนการร้องขอ
1. ส่งอีเมล์ยกเลิกมาที่ support@netway.co.th
2. แจ้งความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสัญญา โดยให้ระบุวันที่ที่ต้องการยกเลิกให้ชัดเจน
5. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการยกเลิกบริการ

การยกเลิกบริการต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
2. การยกเลิกบริการต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 30 วันทำการ
3. การขอคืนเงินจะคืนตามรอบที่ยังไม่ได้ใช้งาน ยกเว้นค่าติดตั้งและค่าบริการอื่นๆ
4. หลังยกเลิกบริการข้อมูลจะถูกลบอัตโนมัติใน 30 วัน
5. อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่