สามารถดำเนินการได้ตามนี้ครับ

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-monitor-vms#configure-notifications