เรียนรู้วิธีการสร้าง Windows Server Virtual Machine

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://channel9.msdn.com/Blogs/Azure/Create-a-Windows-Server-Virtual-Machine