Warranty จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆของ SSL Certificate Authority ของแต่ละแบรนด์ แต่สามารถกล่าวโดยรวมได้ว่า การ Warranty จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความสูญเสียกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านช่องทาง SSL ตามมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินมูลค่าที่ SSL Certificate Authority ของแต่ละแบรนด์กำหนดไว้

การจ่ายค่าเสียหาย

  • จะจ่ายให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ มิใช่จ่ายให้กับเจ้าของเว็บไซต์

การ Warranty นี้ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถลดความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้

ขั้นตอนการเคลม

  • ผู้เสียหายและเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้งาน SSL Certificate จะต้องติดต่อ SSL Certificate Authority ของแต่ละแบรนด์เอง และจะต้องแสดงหลักฐานต่างๆตามที่ SSL Certificate Authority ของแต่ละแบรนด์ร้องขอ

SSL.IN.TH เป็นตัวแทนจำหน่าย SSL Certificates นโยบายการ warranty ต่างๆ ขึ้นอยู่กับ Certificate Authority ของแต่ละแบรนด์ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า