วิธีเปลี่ยน Password Control Panel (Plesk Windows Hosting)
  1. เข้าสู่ Control Panel ของเว็บไซต์ท่านเอง ด้วย Username และ Password ที่ท่านได้รับ หรือตั้งไว้
  2. เลือกเมนู User 
  3. คลิกที่ชื่อโดเมน >> Change Settings
  4. ตรงหัวข้อ Plesk Preferences ระบุ Password ใหม่ในช่อง Password
  5. ยืนยัน Password ในช่อง Confirm password
  6. กด OK และทดสอบเข้าสู่ Control Panel อีกครั้ง