ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

Policy

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Confidential & Privacy Policy)


นโยบายรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Server Security)

เงื่อนไขการให้บริการ และการสงวนความรับผิด (Conditional & Disclaimer)

มาตรฐานการให้บริการ SLA

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและการรักษาความปลอดภัยของเรา ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ E-mail : policy@netway.co.th หรือโทร 0-2912-2558 ถึง 64

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ


บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซด์ของบริษัทฯ

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ ความคุ้มครอง ความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือ จำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทฯได้ใช้ระบบรักษาความ ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับ ข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเครือของบริษัท


ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเครือของบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการ คู่มือการใช้งาน รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เว็บไซต์

หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถแจ้งขอรับข่าวสาร หรือยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที privacy@netway.co.th หรือ กรอกข้อมูลอีเมลของท่านลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้


สมัครรับข่าวสารจาก netway.co.th
อีเมลแอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสาร

หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณาคลิกที่นี่

 

เงื่อนไขจากการกรอกแบบฟอร์มนี้ : ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการณ์สั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึีกไว้เป็นหลักฐาน

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่าจะได้รับการสื่อสาร ดังกล่าวไม่เกิน 5 วัน ทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่าน ติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.netway.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

       www.netway.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
       www.netway.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.netway.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ

       - ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายขาย Netway Communication และส่งมาได้ที่ บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
       - ช่องทางที่ 2 ติดต่อผ่าน www.netway.co.th โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ โปรดคลิก ที่นี่
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะทำการติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 6 ชั่วโมงในเวลาทำการ

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

เว็บไซต์ในเครือบริษัท ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้า มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล ดังต่อไปนี้


 1. วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
 3. เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 4. ประเภทของการสืบค้น
 5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ
 6. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

โดยบริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิก ของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
 • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ในเครือของบริษัทนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านกระบวนการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ในเครือของบริษัท เช่น

 • ชื่อ – นามสกุล
 • ที่อยู่
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
 • ฯลฯ

โดยเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ตามระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน

นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการ โต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตาม ผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเรา ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัย นั้น ว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ
 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ
 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาติ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

การรักษาความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล


เว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่าน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

นโยบายรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Server Security)


ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ให้บริการอยู่นั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัยโดยจะอธิบาย รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (ดูภาพประกอบคำอธิบาย)

แผนภาพแสดงระบบ Security Server


1.ใช้ระบบ Firewall

ใช้ระบบ CSF/lfd Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย เมื่อ User มีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ที่ฝากไว้ใน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะผ่านการตรวจสอบจากไฟล์วอลล์ ที่กั้นระหว่างอินเตอร์เน็ตกับระบบเน็ตเวิร์คภายใน โดยไฟล์วอลล์จะทำหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงเน็ตเวิร์คภายในที่เราต้องการจะป้องกันการควบคุมการ เข้าถึงของไฟร์วอลล์นั้น

2.โปรแกรม Virus Scan & Spam Filtering

เมื่อข้อมูลสามารถส่งผ่านไฟล์วอลล์แล้ว ก็จะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรม Virus Scan โดยใช้ ClamAV Latest Version โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

และระบบกรองอีเมลขยะหรือที่เรียกว่า Spam Filtering ได้มีการอัพเดทซอฟท์แวร์และแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

3.ใช้เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และการยืนการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายและมาตรการในการป้องกัน เช่น SSL Certificate การเข้ารหัส-ถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เว็บ www.netway.co.th โดยใช้เทคโนโลยี 2048 bit

4.ระบบ Brute Force Protection

ระบบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของการ Login เข้าสู่ระบบจัดการมีการ ตั้งค่า Security เพื่อเข้ารหัสก่อนการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ มีการกำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

5.การใช้ระบบ RAID 1 (Redundant Array of Inexpensive Disks)

RAID- 1 เป็นการ บันทึกข้อมูลลงบนตัวฮาร์ดดิสก์ ทั้งสองตัวพร้อมๆกันและเป็นข้อมูลเดียวกันเพื่อสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยในกรณีที่ ฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งใน อะเรย์เสีย ฮาร์ดดิสก์อีกตัวจะทำหน้าที่เป็นตัวกระจกเงา (Mirror) ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกัน ทุกอย่าง ก็จะทำหน้าที่แทนในทันทีทันใด

6.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server Security)

ทุกเว็บไซต์ในเครือของเรา คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องตามกฎหมาย มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค โดยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ของบริษัทนั้น ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือจำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด

7.มีการ Backup Server แบบ Daily Backup

มีการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลใน Server จะไม่สูญหาย ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Hardware ด้วยบริการ Back-up ข้อมูลอันสำคัญยิ่งของท่านมายังฮาร์ดดิสก์สำรอง ด้วย script backup database แบบอัตโนมัติ ทุกๆ วัน

8.ระบบสำรองข้อมูลด้วยตนเอง

ในส่วนของผู้ดูแลหรือจัดการ Hosting สามารถ Login เข้าไปใน cPanel เพื่อทำการ Back up ข้อมูลทั้งในส่วนเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เงื่อนไขการให้บริการ และการสงวนความรับผิด (Conditional & Disclaimer)


บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก และจำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครอง ลูกค้าแต่ละราย ให้ได้รับบริการอย่างดีที่สุด

จึงขอเรียนว่าบริษัทมีเงื่อนไขในการให้บริการในทุกๆ โปรดักส์ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์) ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละโปรดักส์ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการให้บริการ Domain Name


 1. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการรวมทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวมทั้ง E-mail Address ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนนั้น
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโดเมนเนมใช้ชื่อโดเมนเนมเพื่อการนำเสนอ หรือจัดทำ URL Forwarding ไปยังข้อมูล หรือ อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การแอบอ้าง ข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. สำหรับบริการจดทะเบียนโดเมน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ จัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
 4. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทย์เกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมนระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น บริษัทจะถือเอา ข้อมูล ของผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ในระบบเป็นข้อมูลหลัก หากผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ในการ เป็นเจ้าของโดเมนเนม สามารถกระทำได้ตาม ระเบียบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดเมนเนม
 5. หากพบว่าผู้ใช้บริการโดเมนเนม ทำผิดเงื่อนไขการให้บริการโดเมน ทางบริษัทจำเป็นต้องงดการให้บริการชื่อโดเมนเนมดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้

เงื่อนไขการให้บริการ Shared Hosting, VPS Hosting, Dedicated Server


 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางบริษัท หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Free Mail Server แบบสาธารณะในลักษณะเดียวกับ Gmail , Hotmail, Yahoo เป็นต้น ,การ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
 5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมลขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 6. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 7. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการ รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว
 8. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการ ใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และ จะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ภายใน 15 วันทำการหลังครบกำหนดชำระและ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า ยกเว้นแต่ จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืน ค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง
 9. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 10. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะ แจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ
 11. เรามีการรับประกันความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยยินดีคืนค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการโฮสติ้ง(เฉพาะบริการเว็บโฮสติ้งเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ Colocation


 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางบริษัท หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 2. ห้ามผู้ใช้บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีเนื้อหาหรือระบบภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขัดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในทุกกรณี
 3. สำหรับการเข้าถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในห้องของ เน็ตเวย์ ดาต้า เซ็นเตอร์ ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานสิทธิการเป็นเจ้าของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง ดังนี้
           - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดง สำเนาบัตรประชาชน
           - กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แสดง หน้งสือมอบอำนาจจากบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว
 4. หากผู้ใช้บริการ Colocation ต้องการยกเลิกการใช้บริการ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน
 5. ผู้ใช้บริการ Colocation จะต้องจัดเตรียมรางยึดสำหรับวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาด้วย และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือฮาร์ดแวร์ของเครื่องเอง
 6. ผู้ให้บริการจะดูแล บริหาร bandwidth โดยรวมให้เพียงพอกับการใช้งานปกติ หากมีการใช้งานสูงเกินกว่ากำหนด จะต้องแยกการใช้งานออกไปเป็น Dedicated Bandwidth ตามความเหมาะสม
 7. ผู้ให้บริการขอสงวนความรับผิดชอบต่อความเสียหายของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ฝากวางเครื่องไว้ เว้นแต่ตรวจสอบพบว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำของพนักงาน ทางบริษัทฯ ยินดีชดเชยให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการเกินกว่า 30 วัน หรือได้รับคำสั่งของศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับสิทธิตามกฏหมาย หรือในกรณีที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการ Colocation ตามรายละอียดข้างต้น

มาตรฐานการให้บริการ SLA


บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตราฐานการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่เรียกว่า Service Level Agreement (SLA) เพื่อเป็นข้อกำหนดระดับคุณภาพบริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Standard SLA เหมือนกันทุกโปรดักส์ ดังต่อไปนี้

ด้านการบริการ


 1. สามารถให้บริการ Support ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
          - ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-912-2558-64 (6 คู่สายอัตโนมัติ) ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น โทรศัพท์ขัดข้อง, คู่สายเต็ม ,ไฟดับ หรือปัญหาทางด้านระบบการให้บริการสัณญาณโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ขัดข้อง เป็นต้น
          - ระบบ Support Email Ticket ผู้ใช้บริการสามารถส่งอีเมลล์เข้ามาที่ support@netway.co.th ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ support ภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติของระบบ

          บริษัทฯ จะรับประกันระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ใช้บริการ โดยจะสรุปรายงานการแก้ไขปัญหา , สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำการโดยประมาณ ภายใต้เงื่อนไขการให้ข้อมูลของปัญหาการใช้งานที่ชัดเจนของผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ละราย มีสภาพของปัญหาที่เกิดจากปัจจัยและตัวแปรของปัญหาที่แตกต่างกัน
 2. ระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน-บัญชี
          ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-912-2558-64 (6 คู่สายอัตโนมัติ) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 18.00 น. หรือส่งอีเมลล์มาที่ support@netway.co.th ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ให้บริการลูกค้าภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับหมายเลข Ticket Support จากอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติของระบบ
 3. รับประกันค่าเฉลี่ยในการ Uptime 99.9%
          อัตรา uptime 99.9% นี้ จะไม่รวมถึง Scheduled down time ที่มีการวางแผนปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นกรณี ปัญหา Link Network/ISP Down กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 4. ระบบสำรองข้อมูล (Backup) ของเครื่องเซฺร์ฟเวอร์เป็นแบบ Daily (รายวัน) และWeekly (รายสัปดาห์)
 5. มีการจัดเก็บ Log จำนวนระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อ้างอิงข้อมูลเงื่อนไขการให้บริการ

Standard SLA จะไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุการ Downtime ดังต่อไปนี้


 • ข้อจำกัดหรือปัญหาจากเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในของผู้ใช้บริการ เช่น firewall configuration, bandwidth shaping, local area workstation เป็นต้น
 • ปัญหาจากระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ISP ของผู้ใช้บริการ หรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการน
 • กำหนดการ Schedule Downtime or Planned Maintenance ของผู้ให้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์
 • การหยุดชะงักของบริการเนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ การแจ้งเตือนและการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ
 • กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กระแสไฟฟ้าดับ จากแหล่งกำเนินไฟฟ้าหลัก กฟผ. เป็นต้น
 • Internet Backbone Down or Link Network/ISP Down
 • Emergency Case เช่น ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ ต้องเปลี่ยนเครื่อง หรือ spare parts

ด้านการชดเชยและการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า


        บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ กรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้ให้บริการ หรือระบบของผู้ให้บริการ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาชดเชยแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายๆ ไป

Shared hosting


Uptime Guarantee downtime เฉลี่ยต่อเดือน SLA Credit
99.90% 44 นาที Guaranteed
99.89% 48 นาที 3%
99.87% 57 นาที 5%
99.86% 62 นาที 10%
< 99.86% > 62 นาที ส่วนลดสูงสุด 15%

VPS, Dedicated Server


Uptime Guarantee downtime เฉลี่ยต่อเดือน SLA Credit
99.95% 22 นาที Guaranteed
99.94% 26 นาที 3%
99.93% 31 นาที 5%
99.92% 35 นาที 10%
< 99.92% > 35 นาที ส่วนลดสูงสุด 15%
        SLA Credit ในที่นี้ จะหมายถึง จำนวนเปอร์เซ็นต์การให้ส่วนลดลูกค้าเพิ่มเติม สำหรับ invoice รอบบิลถัดไป ในกรณีที่การให้บริการมีอัตราการดาวน์ไทม์สูงกว่าตัวเลข uptime ที่ได้มีการรับประกันไว้ ผู้ใช้บริการจะต้องส่งคำร้องขอรับสิทธิ SLA Credit โดยระบุชื่อของท่าน ชื่อโปรดักส์ที่ใช้บริการ รวมทั้งวันและเวลา หรือจำนวนครั้ง ที่ไม่สามารถใช้บริการโปรดักส์นั้นได้ ส่งคำร้องเข้ามาที่อีเมล claim-sla@netway.co.th เท่านั้น