ในกรณีที่ต้องการจะตรวจสอบ DNS บน Local Network ที่เราใช้งานว่าได้ Update ไปแล้วหรือยัง บนระบบปฏิบัติการ OS WIndows ให้ดำเนินการตามวิธีนี้

 

1. เปิดโปรแกรม "cmd.exe" ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง "nslookup" แล้วกด Enter

1.jpg 

 

2 ระบุค่าที่ต้องการจะตรวจสอบเช่น A, MX โดยพิมพ์  "set q=mx" แล้วกด Enter2.jpg

 

3. พิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการจะตรวจสอบโดยพิมพ์  "netway.co.th" แล้วกด Enter3.jpg