หมวด Databases ( ฐานข้อมูล )

 

  • เมนู phpMyAdmin

        phpmyadmin.png

 

 

        

    เมื่อคุณต้องการสร้างฐานข้อมูลให้คุณพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการลงไปใน ช่องสร้างฐานข้อมูลใหม่ เช่น ต้องการชื่อ webexp_xmb1 ก็พิมพ์ชื่อใส่ลงไปในช่องสร้างฐานข้อมูลใหม่

   

  • เมนู My SQL Databases  ฐานข้อมูล My SQL

 ในส่วนนี้เราสามารถสร้างฐานข้อมูล MySQL

 

        DB.png

        

โดยให้พิมชื่อฐานข้อมูล ลงไปในฐานข้อมูลใหม่ จากนั้นให้คลิ๊กที่ “สร้างฐานข้อมูล” ก็จะได้ดังรูป

 

 

        DB_Create.png

        

ส่วนการตรวจสอบฐานข้อมูลก็ให้ทำการเลือกฐานข้อมูล ในช่อง Check DB จากนั้นให้คลิ๊กที่

“Check DB” ก็จะได้ดังรูป

 

 

        DB_Check.png

        

ในการซ่อมแซมฐานข้อมูลให้เลือกฐานข้อมูลในช่อง “Repair DB” จากนั้นให้คลิ๊ก “Repair DB” ก็จะได้ดังรูป

 

        DB_Repair.png

        

ในส่วนของผู้ใช้ MySQL จะเห็นว่ามีผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL อยู่ในตาราง ผู้ใช้ ซึ่งเราสามารถลบผู้ใช้นี้ได้โดยให้คลิ๊กลบผู้ใช้ในช่องลบ ส่วนการเพิ่มผู้ใช้ให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นให้กดที่ “สร้างผู้ใช้

 

        DB_Adduser.png

        

หลังจากนั้นจะมีการแจ้งว่าผู้ใช้และรหัสผ่านได้มีการสร้างขึ้นดังรูป

 

                       DB_adduser2.png

         

        จากนั้นให้เลือกผู้ใช้และฐานข้อมูล แล้วให้กดปุ่ม “เพิ่ม”

 

DB_adduser3.png        

เมื่อทำการยืนยันผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลแล้วก็เป็นการกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้ดังรูป

 

        Db_adduser4.png

        

เมื่อทำการกำหนดสิทธิ์เสร็จแล้วก็จะได้ดังรูป

 DB_Adduser5.png

 

 

 

  • เมนู MySQL Database Wizard

  ในส่วนของ MySQL Database Wizard เริ่มแรกจะต้องทำการสร้างฐานข้อมูล

 

        DB_Wizard.png

        

โดยต้องกำหนดชื่อในช่อง “ฐานข้อมูลใหม่” แล้วกดขั้นตอนต่อไป

 

        DB_wizard2.png

        

จากนั้น จะเข้ามาสู่ในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้ โดยให้กำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นกดขั้นตอนต่อไป

DB_Wizard.png

      

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ ที่จะเข้าใช้งานฐานข้อมูลนี้ทำอะไรได้บ้าง เช่น ลบข้อมูลในฐานข้อมูล สร้างข้อมูลเพิ่มในฐานข้อมูล เป็นต้น

 

        db_wizrd.png

        

  

 

เมื่อกดขั้นต่อไปก็จะเสร็จสิ้นการสร้างฐานข้อมูล MySQL Database Wizard ก็จะได้ ดังรูป

 

        db_wizard2.png