ขั้นตอนการ Migrate VM มาที่ VMware

 

วิธีที่ 1

ใช้โปรแกรม VMware vCenter Converter Standalone สามารถ Convert ได้ทั้ง Linux และ Windows

  1. เปิดโปรแกรม VMware vCenter Converter Standalone Client
  2. Convert machine และเลือก Select source type ที่ต้องการ Convert ตัวอย่างเราไม่สนใจ Virtualization Program ต้องการ Convert Linux หรือ Windows ให้เลือก Powered-on machine
  3. ใส่ข้อมูล Source ต้นทางให้ถูกต้อง (IP, User, Root) และ OS Family ตรวจสอบ Connection ได้โดย View source detais… ถ้าสามารถ Connect ได้จะต้องแจ้งรายละเอียดเครื่องต้นทางเช่น ชื่อเครื่อง, cpu, ram
  4. คลิ๊ก Next
  5. ระบุ Destination Source ในที่นี้คือข้อมูล VMware vCenter Login เพื่อให้เครื่องต้นทาง Transter ข้อมูลไปที่เครื่องปลายทาง ถ้าเชื่อมต่อเครื่องปลายทางได้จะต้องสามารถเลือก Datastore และรายละเอียดอื่นๆได้ และคลิ๊ก Next
  6. สรุปข้อมูลที่ต้องการย้าย หากข้อมูลถูกต้องให้คลิ๊ก Finish และรอจนกระทั่งการดำเนินการเสร็จสิ้น เวลาขั้นอยู่กับข้อมูลและความเร็วในการ Transfer

 

กรณีเกิด Error

 

vmware converter unable to query the live linux source machine

 

ให้ตรวจสอบว่า /tmp ที่เครื่องต้นทางสามารถเขียนไฟล์ได้หรือไม่ ตรวจสอบได้โดย

1. รันคำสั่ง mount | grep /tmp

2. ถ้าขึ้นว่า “noexec” หรือ “nosuid” แสดงว่าไม่สามารถเขียนได้ ตัวอย่าง

#[root@server ~]# mount |grep /tmp

#/usr/tmpDSK on /tmp type ext3 (rw,noexec,nosuid,loop=/dev/loop0)

#/tmp on /var/tmp type none (rw,noexec,nosuid,bind)

3. แก้ไขโดยการรัน mount -o remount,exec /tmp

4. ทดสอบอีกครั้ง

#[root@server ~]# mount |grep /tmp

#/usr/tmpDSK on /tmp type ext3 (rw,loop=/dev/loop0)

#/tmp on /var/tmp type none (rw,noexec,nosuid,bind)
วิธีที่ 2

ใช้ Tools หรือเครื่องมือ Convert VM โดย V2V ช่วย ด้วยโปรแกรม StarWind V2V Converter เหมาะกับ Windows Server (ESXi, Hyper-V)วิธีที่ 3

 

ใช้วิธีการ Migrate ระบบจาก KVM ไปที่ VMware โดยการ Convert จาก QCOW2 File และ Restore บน VMware สำหรับ Linux System

 

สมมติ VM บน KVM คือ vps.test50.com

 

1. ตรวจสอบ logical volume โดยใช้คำสั่ง

#lvscan

#ACTIVE            '/dev/vg_newkvm/test50' [48.83 GiB] inherit

2. Convert LVM เป็น qcow2 โดยใช้คำสั่ง

#qemu-img convert -O qcow2 /dev/vg_newkvm/test50 /backup/test50.qcow2

3. Convert qcow2 เป็น .vmdk ที่ VMware รองรับ

#qemu-img convert -f qcow2 -O vmdk /backup/test50.qcow2 /backup/test50.vmdk

4. SCP ไปที่เครื่อง VMware หรือ ESXi

#scp /backup/test50.vmdk root@192.168.1.50:/vmfs/volumes/ISO/ISO/

 

5. ที่เครื่อง ESXi ไปที่ Path /vmfs/volumes/ISO/ISO/ หาไฟล์ test50.vmdk

6. Convert เป็น Disk Type ที่ VMware รองรับโดยใช้คำสั่ง (หากไม่ Convert จะสามารถ Restore ได้เฉพาะบน VMware Workstation เท่านั้น)

#vmkfstools -i test50-s001.vmdk  -d thin test50-new.vmdk

*** สังเกตุจะได้ไฟล์ชื่อว่า test50-new-flat.vmdk และ test50-new.vmdk

 

7. Login ไปที่ VMware vSphere Client สร้าง VM ตามปกติ

8. ในขั้นตอนการกำหนด Resource ให้ Add New device และเลือก Add Existing Hard Disk และให้เลือก test50.vmdk (ให้ลบ Disk เดิมออกด้วย)

9. Start VM และทดสอบ

 

*** Datastore อาจอยู่บน Host ที่เราสร้าง VM จำเป็นต้องย้ายโดยการ Migrate เพื่อ vMotion VM และ Storage ไปอยู่บน Datastore ที่เราต้องการ