ขั้นตอนการ  Install PHP Version For DirectAdmin (Custom Build)

1. SSH เข้าที่ server direct admin ที่ใช้งาน

2. ไปที่ Path  Custom Build

cd /usr/local/directadmin/custombuild

 

3. ทำการ update Custom build ด้วยคำสั่ง

./build update

 

4. แก้ไข File: options.conf

nano -w options.conf

 

 โดยเลือกแก้ไขในส่วนของ  PHP Version ที่ต้องการ Install เพิ่มไป โดยใส่เป็นตัวเลข Version ไว้ที่ php1 ตามรูปคือ 5.6 และ mode = suphp  (หากมี version ที่ใช้งานอยู่แล้ว ให้เปลี่ยนไปไว้ที่ php2 เพื่อให้ select php เพิ่มเติมได้ )

#PHP Settings
php1_release=5.6
php1_mode=suphp
php2_release=7.2
php2_mode=suphp
php3_release=no
php3_mode=php-fpm
php4_release=no
php4_mode=php-fpm

 

5. หลังจากแก้ไขแล้วให้รันคำสั่งเพื่อทำการ Build PHP Version ที่กำหนดไป

./build php n

 

6.หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบโดยการรันคำสั่ง php -v  จะได้ Main PHP Version ที่ทำการ Build ไป หรือทำการตรวจสอบผ่าน DirectAdmin Control Panel

เมนู Domain Setup

mceclip2.png