โดยปกติ XenCenter จะสามารถติดตั้งได้บน Windows 7 ลงไป แต่กรณีติดตั้ง XenCenter บน Windows 8 หรือ Windows 10 จะมี Error "Could not create SSL/TLS Secure Channel"

 

แก้ปัญหาโดยการ generate ssl certificated ใหม่เป็น 1024bit ดังนี้

1. ให้ดำเนินการติดตั้ง XenCenter บน Windows ตามวิธีปกติจนกระทั้งดำเนินการเสร็จสิ้น

2. ssh ไปที่เครื่อง XenServer แล้วใช้คำสั่งต่อไปนี้

#cp /opt/xensource/libexec/generate_ssl_cert /tmp

edit file /tmp/generate_ssl_cert แล้วมองหา openssl genrsa > privkey.rsa แล้วแก้ไขเป็น openssl genrsa 1024 > privkey.rsa

#cp /etc/xensource/xapi-ssl.pem /etc/xensource/xapi-ssl.pem.backup

#/etc/init.d/xapissl stop

#/tmp/generate_ssl_cert /etc/xensource/xapi-ssl.pem "hostname"

#/etc/init.d/xapissl start

3. เปิดโปรแกรม XenCenter บน Windows แล้วดำเนินการ Add Server ตามปกติ หากยังมี error ให้ลองใช้คำสั่ง

#/etc/init.d/xapi restart

แล้วทดสอบ Add Server อีกครั้ง