1. เข้าสู่ Internet Information Services (IIS) Manager

2. เลือกชื่อเครื่องที่เมนูด้านซ้ายมือ และเข้าไปที่ Server Certificates

3. เลือกหัวข้อ Create Certificate Request ที่อยู่ทางด้านขวามือ ดังภาพ

4. กรอกรายละเอียดที่ต้องการ Gennerate CSR ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

  • Common name: ชื่อโดเมนจริงที่ต้องการใช้งาน SSL กรณีชื่อโดเมนเป็นภาษาไทย ให้ทำการแปลงเป็น IDN (Internationalized Domain Name) เสียก่อน โดยสามารถแปลงได้ที่ http://mct.verisign-grs.com/
  • Organization: ชื่อองค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • Organizational Unit: ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น IT
  • City/Locality: ชื่อเขต อำเภอ ขององค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • State/Province: ชื่อที่ตั้งจังหวัด ขององค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • Country/region: ชื่อย่อที่ตั้งประเทศ ขององค์กรเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย กรณีประเทศไทยใช้ TH

5. หน้าต่างถัดมา เลือกหัวข้อแรกเป็น “Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider” และหัวข้อที่สอง Bit length เป็น 2048 ดังภาพ

6. เลือกปลายทางที่เก็บ CSR ในตัวอย่างเลือกที่ตั้งที่ Desktop

7. ตรวจสอบความถูกต้องของ CSR ก่อนนำส่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://ssl.in.th/tools/csr-decoder/

8. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด ทำการส่งเฉพาะไฟล์ CSR ให้กับทีมงาน SSL.in.th เพื่อทำการสั่งซื้อ SSL Certificate ในขั้นตอนต่อไป