หลังการสั่งซื้อสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเปิดบัญชีพร้อมรายละเอียดการเข้าใช้งานและ Username, Passwrod สำหรับ Login เข้า Server ให้ท่านรีบดำเนินการกำหนดค่าเพิ่มเติม ดังนี้

1. Reset Root Password โดย Terminal หรือ Shell Prompt เข้าไปที่เครื่อง Server และใช้คำสั่ง passwd root กำหนด password ที่ต้องการ

root@user:~# passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

2. กำหนด Port สำหรับ SSH Port โดย Terminal หรือ Shell Prompt เข้าไปที่เครื่อง Server แล้ว edit file /etc/ssh/sshd_config หาบรรทัด Port (defualt 22) แก้ไขเป็น Port ที่ต้องการ

Note: การกำหนด Port สำหรับ SSH ต้องตั้งค่า Port สำหรับ Firewall ด้วย