1. รายละเอียดบริการ
 
อธิบายถึงการยกเลิกและ Terminate บริการ Windows VMware เนื่องจากผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการ, ผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ, ผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการเกินกว่า 30 วัน เป็นต้น
 
2. สิทธิในการร้องขอ
  • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th
3. เงื่อนไขในการร้องขอ
 
กรณียกเลิกเนื่องจากหมดอายุสัญญา
เป็นการยกเลิกบริการเนื่องจากระยะสัญญาสิ้นสุดลงและลูกค้าไม่ดำเนินการต่ออายุสัญญา โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกบริการก่อนที่บริการจะหมดอายุ 30 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail จาก Main Contact เท่านั้น
กรณีผิดเงื่อนไขการให้บริการ
ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขส่วนที่ผิดเงื่อนไขในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการและจะคืนค่าบริการในส่วนที่เหลือทั้งหมด ยกเว้นค่าติดตั้งและค่าดำเนินการอื่นๆ
4. ขั้นตอนการร้องขอ
  1. ส่งอีเมล์ยกเลิกมาที่  support@netway.co.th
  2. แจ้งความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสัญญา โดยให้ระบุวันที่ที่ต้องการยกเลิกให้ชัดเจน

5. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการยกเลิกบริการ

  1. การยกเลิกบริการต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
  2. การยกเลิกบริการต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 30 วันทำการ
  3. การขอคืนเงินจะคืนตามรอบที่ยังไม่ได้ใช้งาน ยกเว้นค่าติดตั้งและค่าบริการอื่นๆ
  4. หลังยกเลิกบริการข้อมูลจะถูกลบอัตโนมัติใน 30 วัน
  5. อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่