เมื่อทำการ Reboot และไม่สามารถใช้งานได้ตามปัญหาตามรูปด้านล่าง error มาจาก /dev/mapper/vg_lvm ซึ่งได้มีการลบไปแล้ว และลืม mount ออกจาก /etc/fstab ให้ทำตามนี้

1.เมื่อพบ Error ตามไฟล์รูปให้ทำการใส่ Password root 

2.Run คำสั่ง mount -o remount,rw /

3.แก้ไข nano -w /etc/fstab

4.ลบบรรทัดที่ /dev/mappaer/vg_lvm ที่ได้มีการ Boot แต่หาไม่เจอเลยไม่สามารถ Boot OS ให้ทำงานได้

 

IMG_20190114_163707.jpg