ในการจัดการข้อมูลสิ่งต่อไปนี้ต้องถูกทำให้มั่นใจก่อนว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันครบถ้วนและถูกต้อง

 • ระบุ Machine Type: Computer Name และ Domain name คือสิ่งที่ใช้แยกแยะเครื่อง
 • การติดตั้ง Agent: MAP Toolkit ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Agent แต่ System Center Configuration Manager จำเป็นต้องติดตั้ง
 • กำหนดตารางรวบรวมข้อมูล: เป้าหมายหลักคือเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลควรจะรันตอนที่มีเครื่อง active อยู่สูงสุดใน network นั่นคือช่วงวันและเวลาทำงาน

การแก้ไขกรณีข้อมูลไม่สอดคล้องกัน (Resolving Discrepancy)

 • ควร validate ข้อมูลโดยเช็ค random sample อย่างสม่ำเสมอ
 • Windows desktop client จาก Volume Licensing เป็นเพียง upgrade license เท่านั้น (เว้นแต่ว่าซื้อ Windows GGWA) ดังนั้นคุณต้องมี Windows base license ไว้พร้อมเสมอ
 • แอพพลิเคชั่นมีหลากหลาย edition และควรติดต้ังให้ถูกต้องกับ edition ที่สั่งซื้อ
 • ตรวจสอบ special right ต่างๆ เช่น multiple installation ของ Office บนเครื่องเดียวกันภายใต้ 1 license
 • Office ที่สั่งซื้อมาจาก Volume Licensing สามารถนำไปติดตั้งบน second device ของ user ที่เป็นเจ้าของเครื่องนั้น

การรวบรวมข้อมูลจากทีมการทำงานต่างๆ

 • ในการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายทีม คุณควรเทียบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่นรายการซอฟต์แวร์ anti-virus ซึ่งทั้งสองรายงานควระจะมีข้อมูลที่ตรงกันใน field นั้นๆ หรืออาจจะใช้ field ชื่อ MAC address ก็ได้ หรืออาจทำการเทียบเคียงกับรายงานจาก Active Directory ก็ได้
 • หากแต่ละทีมมี virtualized environment หรือ third-party resources เช่น Linux คุณต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาารวมด้วย MAP Toolkit ช่วนรวบรวมข้อมูลจากหลากหลาย scenarios ได้ วึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมแบบ Linux/UNIX และ VMware ด้วย

การควบรวมรายงานจาก Multiple Sources

 • เป้าหมายคือ สร้าง view ของข้อมูลที่มีข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่งและเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกัน
 • เทคนิค คือ ตรวจสอบ column headings และหากจุดที่เหมือนกัน จากนั้นก็รวมรายงาน แต่เมื่อไม่มีความเหมือนกันเท่าที่ควร ให้มองหา unique field ที่ทุก report มีเหมือนกันและสร้าง relationship ระหว่างกัน เช่น สองรายงานมีคอลัมน์ SKU เหมือนกัน ก็ทำการเชื่อม table เข้าด้วยกัน

SKU.PNG

การจัดการรายงาน

 • ตรวจสอบ requirement ของรายงานก่อน และใครคือคนอ่านรายงาน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม
 • พิจารณา Who what where และ why เช่น
 • Senior Executive ต้องการ summary information
 • Procurement ต้องการ detailed purchasing information
 • รายงานต้องอ้างอิงตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และต้องนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับ location นั้นเท่านั้น
 • มั่นใจว่ามี field ที่ถูกต้องเข่น ชื่อ edition หรือ version อยู่ในรายงานด้วย

Competency ที่ 6

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับ Competency ต่อไปนี้ใน SAM

comp6.PNG