ตามมาตรฐาน SAM ซอฟต์แวร์ต้องมีการจัดการวงจรชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ถือครอง โดยบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

  • การร้องขอและการสั่งซื้อ
  • การติดตั้ง
  • การปรับแต่งเพิ่มมูลค่า
  • การกำจัดซอฟต์แวร์ออกจากองค์กร

Software_Lifecycle.PNG

Competency 8-9-10

และเมื่อสามารถทำได้แล้ว เมื่อนำมาปรับใช้กับ SAM Competency จะสามารถเทียบเคียงออกมาเป็นตารางได้ตามนี้

comp8-9-10.PNG